SM Metalowiec / Organy SM / Rada Nadzorcza


Rada Nadzorcza


Skład Rady Nadzorczej, po wyborach w 2018 roku:

Przewodnicząca – Jolanta Kondas, osiedle II

Zastępca Przewodniczącej – Halina Łuć, osiedle III

Sekretarz – Lidia Latasiewicz, osiedle I

Pozostali członkowie:

Zdzisław Sempowicz, osiedle I

Magdalena Graczyk, osiedle I

Stefan Więckowski, osiedle I

Jarosław Ciołkosz, osiedle II

Eugeniusz Kałdowski, osiedle II

Tadeusz Kaszyca, osiedle II

Stanisława Witka, osiedle III

Anita Cylwik, osiedle III

Danuta Małecka, osiedle III

 

Zgodnie z §29 Statutu Spółdzielni – do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

 1. uchwalenie planów gospodarczych i programów działalności oraz planów rozwoju Spółdzielni,
 2. nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
  1. badanie okresowych sprawozdań oraz bilansów, w tym także podejmowanie uchwał w przedmiocie badania bilansu,
  2. dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań społeczno - gospodarczych, ze specjalnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw członkowskich,
  3. przeprowadzanie kontroli sposobu załatwiania przez Zarząd Spółdzielni uchwał organów Spółdzielni i wniosków poszczególnych jej członków,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu,
 4. zatwierdzania struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 5. ocenianie pracy członków Zarządu Spółdzielni i występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskami dotyczącymi absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu,
 6. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę bilansu,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach,
 8. reprezentowanie Spółdzielni na zewnątrz, w zakresie wynikającym ze Statutu,
 9. uchwalanie wszelkich regulaminów nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia w szczególności Regulaminów: Zarządu Spółdzielni, Porządku domowego, Gospodarki lokalami, Rozliczeń finansowych w Spółdzielni,
 10. uchwalenie zasad rozliczenia kosztów inwestycji i ulepszenia (modernizacji) oraz ustalenie wysokości wkładów na te zadania,
 11. skreślono uchwałą ZPC 14.06.2002 r.,
 12. uchwalenie szczegółowych zasad rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale,
 13. ustalenie podziału członków na części Walnego Zgromadzenia,
 14. wybór i odwołanie członków Zarządu,
 15. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz skarg na działalność Zarządu Spółdzielni,
 16. zwoływanie Walnego Zgromadzenia w sytuacji określonej w Statucie,
 17. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia na członka w wypadku zarządu jednoosobowego, podejmowanie uchwał o pozbawienie członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni,
 18. wyrażanie zgody na przystępowanie Spółdzielni do organizacji o charakterze społeczno-gospodarczym.

 

Dokumenty do pobrania:

Nasze administracje

Osiedle "Kwiatowe"
ul. Różana 4/6, 53-226 Wrocław
tel. 71 332 93 33, 71 332 93 36(37)
adm1@metalowiec.wroclaw.pl

Osiedle "Lubuskie"
ul. Hallera 79, 53-325 Wrocław
tel. 71 361 15 49, 71 361 82 85
adm2@metalowiec.wroclaw.pl

Osiedle "Muchobór Mały"
ul. Szkocka 99a, 54-402 Wrocław
tel. 71 357 00 59, 71 357 36 00
adm3@metalowiec.wroclaw.plNagrody i wyróżnienia

 


Nagrody i wróżnienia