SM Metalowiec / Organy SM / Walne Zgromadzenie


Walne Zgromadzenie


 

Zgodnie z § 20 Statutu Spółdzielni – do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej i społeczno – kulturalnej Spółdzielni,
 2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Spółdzielni i Rady Nadzorczej oraz zatwierdzanie sprawozdań finansowych i podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółdzielni w tych sprawach i udzielenie absolutorium członkom Zarządu,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości i zbycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej i określenie uwarunkowań tego zbycia,
 4. oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni, wyodrębnienia osiedli pod względem organizacyjnym i gospodarczym oraz likwidacji Spółdzielni,
 6. przystępowania do innych organizacji o wyraźnym charakterze gospodarczym oraz występowania z nich,
 7. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji – w sprawach o wykreślenie i wykluczenie członka ze Spółdzielni,
 8. uchwalanie Statutu Spółdzielni i jego zmian,
 9. uchwalanie regulaminów Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia,
 10. wybór Rady Nadzorczej zgodnie z § 27 Statutu Spółdzielni, tj. wybór do 4 członków w systemie rotacyjnym przez odpowiednią część Zgromadzenia,
 11. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady,
 12. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
 13. wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz na Kongres Spółdzielczości,
 14. rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
 15. podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu z innych źródeł) lub sposoby pokrycia strat,
 16. wybór Rady Osiedla, zgodnie z § 43 Statutu Spółdzielni, tj. przez odpowiednią część Zgromadzenia.

 

Dokumenty do pobrania:

Nasze administracje

Osiedle "Kwiatowe"
ul. Różana 4/6, 53-226 Wrocław
tel. 71 332 93 33, 71 332 93 36(37)
adm1@metalowiec.wroclaw.pl

Osiedle "Lubuskie"
ul. Hallera 79, 53-325 Wrocław
tel. 71 361 15 49, 71 361 82 85
adm2@metalowiec.wroclaw.pl

Osiedle "Muchobór Mały"
ul. Szkocka 99a, 54-402 Wrocław
tel. 71 357 00 59, 71 357 36 00
adm3@metalowiec.wroclaw.plNagrody i wyróżnienia

 


Nagrody i wróżnienia