SM Metalowiec / Organy SM


Organy SM

Zgodnie z międzynarodowymi znowelizowanymi Zasadami spółdzielczymi spółdzielnie są samorządnymi, samopomocowymi organizacjami zarządzanymi przez swoich członków.


Zasady te stanowią również, że "Spółdzielnie są demokratycznymi organizacjami kontrolowanymi przez swoich członków, którzy aktywnie uczestniczą w ustalaniu polityki działania spółdzielni i w podejmowaniu decyzji. [...] W spółdzielniach członkowie mają równe prawo głosu (jeden członek jeden głos)". Demokratycznie wyłanianymi organami zarządzania spółdzielnią są:

WALNE ZGROMADZENIE (WZ), które jest najwyższym organem spółdzielczego samorządu. Zasady zwoływania oraz kompetencje Zgromadzenia określone są w §§ 19-25 Statutu Spółdzielni.

RADA NADZORCZA (RN), która sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Zasady wyboru oraz kompetencje RN określone są w §§ 26-34 Statutu Spółdzielni.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI, który kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz. Zasady powoływania i kompetencje Zarządu określone są w §§ 35-39 Statutu Spółdzielni. Ponadto w Spółdzielni powołane są, jako organ pomocniczy-opiniodawczy Rady Osiedli (RO), które współdziałają z Radą Nadzorczą i Zarządem. Są wybierane przez odpowiednie części Walnego Zgromadzenia. Zasady ich wyboru oraz kompetencje określone są w §§ 43-44 Statutu Spółdzielni.

ZASADY ETYKI SAMORZĄDU SPÓŁDZIELCZEGO

WSTĘP Niniejsze opracowanie zasad etyki samorządowców SM „Metalowiec” nie ma na celu ingerowania w życie publiczne i prywatne naszej Spółdzielni. Celem tego opracowania jest uświadomienie kandydatom i członkom organów samorządowych, zadań i obowiązków, które w imieniu członków Spółdzielni wykonywać będą na ich rzecz z poszanowaniem praw i zasad wewnątrzspółdzielczych, obowiązujących w Spółdzielni. Respektowanie norm i zasad moralnych ma decydujące znaczenie, by w działalności samorządowej należycie kształtowały się stosunki międzyludzkie, oparte między innymi na życzliwości, wzajemnym zrozumieniu, na pomocy ludziom starszym, dzieciom z rodzin patologicznych, szacunku do drugiego człowieka oraz pełnej świadomości, że działają na rzecz wspólnego celu, a tym celem jest by naszym członkom żyło się lepiej, bezpieczniej, by nasze osiedla były zadbane i estetyczne, by warunki zamieszkiwania były coraz lepsze.

CZŁONKOWIE ORGANÓW SAMORZĄDOWYCH, sprawujący funkcje opiniodawcze, kontrolne i decyzyjne – powinni spełniać następujące kryteria:

1. Członek Spółdzielni wyrażający zgodę na kandydowanie w wyborach do jej organów samorządowych, musi mieć świadomość zadań jakich się podejmuje i odpowiedzialności, jaka się z tym wiąże. Działalność w organach samorządowych wymaga zajmowania kompetentnego i odpowiedzialnego stanowiska w sprawach całej Spółdzielni dotyczących między innymi dokonywania analiz, ocen programów i innych ekonomicznych i prawnych zagadnień. Stąd preferuje się by w organach spółdzielczych zasiadali członkowie posiadający odpowiednie doświadczenie.

2. Posiadać co najmniej 5-letni staż członkowski w Spółdzielni.

3. Posiadać nieposzlakowaną opinię i niekaralność.

4. Członek spółdzielczych organów samorządowych ma obowiązek w każdej sytuacji zachować całkowitą bezstronność i obiektywizm. Znać problemy gospodarcze, organizacyjne i finansowe uwarunkowania jej działalności. W sposób rzeczowy udzielać wyjaśnień członkom Spółdzielni, gdy zachodzi taka konieczność. Nie ulegać presjom, być niezależnym i rzetelnym w działaniu.

5. Członka organów samorządowych winna cechować bezinteresowność, nie może on przedkładać swoje osobiste sprawy lub swojej rodziny nad sprawami ogólnymi dotyczącymi całości spółdzielców. W wypadku gdy zaistnieje konieczność rozpatrzenia przez dany organ samorządowy – sprawy dot. jej członka, zainteresowany nie powinien uczestniczyć w danym gremium. Rozpatrując tego rodzaju sprawę, odpowiedni organ samorządowy powinien ze szczególną pieczołowitością, przestrzegać zasady bezstronności.

6. Wszelkie gremia ogniw samorządowych, każdego jej członka, powinna cechować szczerość, życzliwość, solidarność, respektowanie ogólnie obowiązujących norm i zasad współżycia w stosunkach międzyludzkich. Powinien cieszyć się zaufaniem i posiadać umiejętności w rozwiązywaniu w sposób ugodowy sporów i konfliktów.

7. Przyjmując na siebie obowiązki przedstawiciela wszystkich członków Spółdzielni, wybrani winni brać aktywny udział w pracach danego organu oraz uczestniczyć aktywnie w posiedzeniach i Zebraniach Grup Członkowskich, ZPC, RN i RO.

8. Przestrzegać zasad i praw statutowych Spółdzielni. Wyraźnie uświadomić sobie granice postępowania i zachowania się, których przekroczenie stanowiłoby naruszenie norm i zasad współżycia w środowisku spółdzielczym. Znać problematykę spółdzielczą oraz podstawowe uregulowania wewnątrzspółdzielcze i Regulaminy Spółdzielni.

Powyższe zasady zaopiniowane zostały przez Zebranie Grup Członkowskich i przyjęte uchwałą nr 14/04/01 Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Metalowiec" z dnia 20.04.2001 r.

 

Nasze administracje

Osiedle "Kwiatowe"
ul. Różana 4/6, 53-226 Wrocław
tel. 71 332 93 33, 71 332 93 36(37)
adm1@metalowiec.wroclaw.pl

Osiedle "Lubuskie"
ul. Hallera 77 B, 53-325 Wrocław
tel. 71 361 15 49, 71 361 82 85
adm2@metalowiec.wroclaw.pl

Osiedle "Muchobór Mały"
ul. Szkocka 99a, 54-402 Wrocław
tel. 71 357 00 59, 71 357 36 00
adm3@metalowiec.wroclaw.plNagrody i wyróżnienia

 


Nagrody i wróżnienia