SM Metalowiec / Organy SM / Rada Nadzorcza


Rada Nadzorcza


Skład Rady Nadzorczej, po wyborach w 2022 roku:

Przewodniczący – Wojciech Wąs, osiedle III

Zastępca Przewodniczącego – Jarosław Ciołkosz, osiedle II

Sekretarz – Lidia Latasiewicz, osiedle I

Pozostali członkowie:

Stefan Więckowski, osiedle I

Magdalena Graczyk, osiedle I

Jan Kubiak, osiedle I

Wanda Szklarska, osiedle II

Edmund Krawiec, osiedle II

Elżbieta Czech, osiedle II

Stanisława Witka, osiedle III

Anita Cylwik, osiedle III

Aleksandra Dąbrowska, osiedle III

 

Zgodnie z §29 Statutu Spółdzielni – do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

1)uchwalenie planów gospodarczych i programów działalności oraz planów rozwoju Spółdzielni,

2)nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:

a)badanie okresowych sprawozdań oraz bilansów, w tym także podejmowanie uchwał w przedmio-cie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych spółdzielni,

b)dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań społeczno - gospodar-czych, ze specjalnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw członkowskich,

c)przeprowadzanie kontroli sposobu załatwiania przez Zarząd Spółdzielni uchwał organów Spół-dzielni i wniosków poszczególnych jej członków,

3)podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu,

4)zatwierdzania struktury organizacyjnej Spółdzielni,

5)ocenianie pracy członków Zarządu Spółdzielni i występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnio-skami dotyczącymi absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu,

6)składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę bilansu,

7)podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach,

8)reprezentowanie Spółdzielni na zewnątrz, w zakresie wynikającym ze Statutu,

9)uchwalanie wszelkich regulaminów nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia w szczególności Regulaminów: Zarządu Spółdzielni, Porządku domowego, Gospodarki lokalami, Rozliczeń finansowych w Spółdzielni, Rozliczeń kosztów i przychodów w odniesieniu do poszczególnych nieruchomości,

10) uchwalenie zasad rozliczenia kosztów inwestycji i ulepszenia (modernizacji) oraz ustalenie wysokości wkładów na te zadania,

11) skreślono uchwalą ZPC 14.06.2002 r.,

12)uchwalanie szczegółowych zasad rozliczenia kosztów z użytkownikami lokali i dzierżawcami tere-nów oraz ustalania wysokości opłat za lokale (związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomo-ści w częściach przypadających na te lokale, a także eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości sta-nowiących mienie spółdzielni),

13)ustalenie podziału członków na części Walnego Zgromadzenia,

14)wybór i odwołanie członków Zarządu,

15)rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz skarg na działalność Zarządu Spółdzielni,

16)zwoływanie Walnego Zgromadzenia w sytuacji określonej w Statucie,

17)opiniowanie spraw co do wystąpienia na drogę sądową o orzeczenie wygaśnięcia spółdzielczego lo-katorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub żądania sprzedaży lokalu w drodze licytacji,

18)wyrażanie zgody na przystępowanie Spółdzielni do organizacji o charakterze społeczno-gospodarczym.

 

 

Nasze administracje

Osiedle "Kwiatowe"
ul. Różana 4/6, 53-226 Wrocław
tel. 71 332 93 33, 71 332 93 36(37)
adm1@metalowiec.wroclaw.pl

Osiedle "Lubuskie"
ul. Hallera 77 B, 53-325 Wrocław
tel. 71 361 15 49, 71 361 82 85
adm2@metalowiec.wroclaw.pl

Osiedle "Muchobór Mały"
ul. Szkocka 99a, 54-402 Wrocław
tel. 71 357 00 59, 71 357 36 00
adm3@metalowiec.wroclaw.plNagrody i wyróżnienia

 


Nagrody i wróżnienia