SM Metalowiec / Organy SM / Rady osiedlowe


Rady osiedlowe


Zgodnie z § 44 Statutu spółdzielni do zakresu działania Rady Osiedla należy:

 

 1. współdziałanie z Zarządem i Radą Nadzorczą przy ustalaniu i kontroli realizacji planów gospodarczych w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i działalności gospodarczo - kulturalnej danego osiedla i opiniowanie tych planów,

 2. współdziałanie z Radą Nadzorczą w sprawowaniu nadzoru i kontroli nad działalnością Zarządu Spółdzielni dotyczącą spraw osiedla i administracji osiedla,

 3. zgłaszanie do Zarządu wniosków i opinii w sprawie gospodarki lokalami w osiedlu,

 4. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków zgłoszonych przez członków i mieszkańców, oraz skarg na działalność administracji osiedla,

 5. opiniowanie struktury organizacyjnej osiedla (administracji) i wnioskowanie zmian,

 6. opiniowanie kandydatów na kierownika osiedla i jego zastępców oraz stawianie wniosków o ich powołanie lub odwołanie,

 7. ocenianie działalności administracji osiedla i rozpatrywanie skarg na działalność kierownika osiedla i jego zastępców,

 8. organizowanie pomocy i opieki społecznej w ramach wydzielonych funduszy Spółdzielni,

 9. krzewienie kultury współżycia społecznego i propagowanie idei poszanowania mienia wspólnego i prowadzenia rozjemstwa między członkami,

 10. prawo powoływania Rad Mieszkańców budynków,

 11. rozpatrywanie innych spraw związanych z działalnością Osiedla, zleconych przez część Walnego Zgromadzenia, Radę Nadzorczą lub wnioskowanych przez Zarząd Spółdzielni.

   

 

 

Nasze administracje

Osiedle "Kwiatowe"
ul. Różana 4/6, 53-226 Wrocław
tel. 71 332 93 33, 71 332 93 36(37)
adm1@metalowiec.wroclaw.pl

Osiedle "Lubuskie"
ul. Hallera 77 B, 53-325 Wrocław
tel. 71 361 15 49, 71 361 82 85
adm2@metalowiec.wroclaw.pl

Osiedle "Muchobór Mały"
ul. Szkocka 99a, 54-402 Wrocław
tel. 71 357 00 59, 71 357 36 00
adm3@metalowiec.wroclaw.plNagrody i wyróżnienia

 


Nagrody i wróżnienia