SM Metalowiec / Organy SM / Zarząd


Zarząd


Od 2007 roku w Spółdzielni funkcjonuje zarząd jednoosobowy.

Funkcję prezesa zarządu pełni Jerzy Kruk.

Pełnomocnikami zarządu są:

- Dariusz Podroużek – dyrektor Spółdzielni,

- Maria Raczyńska – pełnomocnik zarządu ds. ekonomiczno-finansowych, główna księgowa,

- Małgorzata Rączkowska – pełnomocnik zarządu ds. terenowo-prawnych,

- Janusz Naskręcki – pełnomocnik zarządu, kierownik osiedla I,

- Zbigniew Bartela – pełnomocnik zarządu, kierownik osiedla II,

- Robert Grabe – pełnomocnik zarządu, kierownik osiedla III,

- Ewa Łońska - pełnomocnik zarządu ds. ISO, z-ca głównej księgowej.

 

Zgodnie z § 36 ust. 2 Statutu Spółdzielni – do kompetencji zarządu w szczególności należy:

  1. podejmowanie decyzji w sprawie zawierania umów dotyczących statusu prawnego lokalu oraz członko-stwa wynikającego z § 4 ust. 3 statutu,
  2. zawieranie umów w sprawach: budowy lokali, rozliczeń finansowych, przekształcania lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność, wyodrębniania własności lokali, przeniesienia własności lokali, rozliczeń z tytułu dodatkowego wyposażenia lokali,
  3. sporządzanie projektów planów gospodarczych, programów działalności i rozwoju Spółdzielni wynika-jących ze Statutu,
  4. prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych programów i planów Spółdzielni, i wyko-nywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
  5. zabezpieczenie majątku Spółdzielni,
  6. sporządzanie rocznych sprawozdań i bilansów, przedkładanie ich do przyjęcia przez Radę Nadzorczą i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie,
  7. zwoływanie Zebrań: Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej – w trybie określonym w § 31 ust. 2 Statutu.

 

 

Nasze administracje

Osiedle "Kwiatowe"
ul. Różana 4/6, 53-226 Wrocław
tel. 71 332 93 33, 71 332 93 36(37)
adm1@metalowiec.wroclaw.pl

Osiedle "Lubuskie"
ul. Hallera 77 B, 53-325 Wrocław
tel. 71 361 15 49, 71 361 82 85
adm2@metalowiec.wroclaw.pl

Osiedle "Muchobór Mały"
ul. Szkocka 99a, 54-402 Wrocław
tel. 71 357 00 59, 71 357 36 00
adm3@metalowiec.wroclaw.plNagrody i wyróżnienia

 


Nagrody i wróżnienia